ΜΕΛΗ

Μέλη τοῦ Κινήματος δύνανται νὰ γίνουν ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι βιοῦν τὴν Μυστηριακὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀσπάζονται τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

Tά μέλη τοῦ Κινήματος διακρίνονται εἰς

α. Τακτικὰ καὶ

β. Ἐπίτιμα.

α. Διὰ νὰ γίνῃ κάποιος τακτικὸν μέλος τοῦ Κινήματος ὑποβάλλει αἴτησιν πρὸς ἔγκρισιν πρὸς ἔγκρισιν πρὸς τὸ Δ.Σ., ἡ ὁποία δέον νὰ συνοδεύηται ἀπὸ σύστασιν τριῶν μελῶν τοῦ Κινήματος.

β. Ἐπίτιμα μέλη ἀνακηρύσσονται ὅσα ἄτομα ἀποδέχονται τὰς ἀρχὰς τοῦ Κινήματος καὶ τὰ ὁποῖα διὰ τοῦ ἀξιώματος καὶ τοῦ κύρους των εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, Πολιτείαν καὶ γενικῶς εἰς τὴν κοινωνίαν ἔχουσι συμβάλει εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τοῦ Κινήματος.

Τὰ μέλη καταβάλλουσι ποσὸν ἐγγραφῆς καὶ ἐτησίας συνδρομῆς τόσον, ὅσον καθορίζεται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τὰ ἐπίτιμα μέλη δὲν καταβάλλουσι συνδρομήν.

Μέλος, τὸ ὁποῖον δὲν κατέβαλε τὴν ἐτήσιον συνδρομήν του ἢ καὶ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τοὺς κανονισμοὺς τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, πρῶτον προειδοποιεῖται γραπτῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς διόρθωσιν. Ἐὰν ἐπιμείνῃ ἀδιόρθωτον διαγράφεται ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν μελῶν ἀποφάσει τῶν 2/3 τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἔφεσις ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ διαγραφὴν μέλους μπορεῖ νὰ γίνῃ πρὸς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία ἀποφαίνεται

Όνομα (Απαραίτητo)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Απαραίτητo)

Θέμα Μηνύματος

Τηλέφωνο (Απαραίτητo)

Μήνυμα

Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις