ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε σε μορφή PDF

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ρθρον 1ον

Εἰς τὸὄνομα τῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος ἱδρύεται σωματεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΧΟΚ) «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» με ἕδραν τὴν Λευκωσίαν.

ΣΚΟΠΟΣ

Ἄρθρον 2ον

Σκοπὸς τοῦ Κινήματος εἶναι:

α. Συμβολὴ εἰς τὴν μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν τοῦ λαοῦ μας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ Παράδοσιν.

β. Ἀντιαιρετικὸς ἀγών.

γ. Ἐξάσκησις τῆς φιλανθρωπίας.

δ. Καταρτισμὸς τῶν μελῶν τοῦ Κινήματος εἰς τὴν «ἐν Χριστῷ» ζωήν.

Ὁ σκοπὸς τοῦ Κινήματος ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει καὶ οὐδενὶ τρόπῳ δύναται νὰ μεταβληθῇ ἢ τροποποιηθῇ ἢ, οὔτε δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, οὔτε δι’ ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

ΜΕΣΑ

Ἄρθρον 3ον

Μέσα πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τοῦ Κινήματος εἶναι:

α. Ἡ στενὴ συνεργασία μετὰ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ὁποίας θὰ εὑρίσκωνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Κινήματος.

β. Ἔκδοσις διαφόρων ἐντύπων καὶ δημοσίευσις εἰς τὸν ἡμερήσιον καὶ περιοδικὸν τύπον ἄρθρων καὶ ἐπιστολῶν, καθὼς καὶ χρησιμοποίησις τῶν διαφόρων ὀπτικοακουστικῶν μέσων πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ λαοῦ μας ἐπὶ θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων. Ἡ διανομὴ τῶν διαφόρων ἐντύπων θὰ γίνηται δωρεὰν καὶ δὲν θὰ ἔχῃ κερδοσκοπικὸν χαρακτήρα.

γ. Διοργάνωσις διαλέξεων καὶ ὁμιλιῶν, πρὸς καταρτισμὸν τῶν μελῶν τοῦ Κινήματος.

δ. Σύστασις διαφόρων ὁμάδων κατηρτησμένων καταλλήλως, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς πληθώρας τῶν αἱρέσεων αἱ ὁποῖαι κατακλύζουσι τὴν Κύπρον.

ε. Διάφοραι φιλανθρωπικαὶ ἐκδηλώσεις πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην συνανθρώπους μας (δωρεαί, ἐπισκέψεις κλπ.).

ς. Συνεργασία μεθ’ ὅλων τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν σωματείων.

ζ. Ὁ ἀγὼν διὰ παντὸς ἄλλου νομίμου μέσου, τὸ ὁποῖον θὰ ἐκρίνετο κατάλληλον πρὸς προαγωγὴν τῶν σκοπῶν τοῦ Κινήματος, καὶ τὸ ὁποῖον θὰ ἀπεφασίζετο ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

MΕΛΗ

Ἄρθρον 4ον

Μέλη τοῦ Κινήματος δύνανται νὰ γίνουν ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι βιοῦν τὴν Μυστηριακὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀσπάζονται τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 5ον

Tά μέλη τοῦ Κινήματος διακρίνονται εἰς

α. Τακτικὰ καὶ

β. Ἐπίτιμα.

α. Διὰ νὰ γίνῃ κάποιος τακτικὸν μέλος τοῦ Κινήματος ὑποβάλλει αἴτησιν πρὸς ἔγκρισιν πρὸς ἔγκρισιν πρὸς τὸ Δ.Σ., ἡ ὁποία δέον νὰ συνοδεύηται ἀπὸ σύστασιν τριῶν μελῶν τοῦ Κινήματος.

β. Ἐπίτιμα μέλη ἀνακηρύσσονται ὅσα ἄτομα ἀποδέχονται τὰς ἀρχὰς τοῦ Κινήματος καὶ τὰ ὁποῖα διὰ τοῦ ἀξιώματος καὶ τοῦ κύρους των εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, Πολιτείαν καὶ γενικῶς εἰς τὴν κοινωνίαν ἔχουσι συμβάλει εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τοῦ Κινήματος.

Ἄρθρον 6ον

Τὰ μέλη καταβάλλουσι ποσὸν ἐγγραφῆς καὶ ἐτησίας συνδρομῆς τόσον, ὅσον καθορίζεται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τὰ ἐπίτιμα μέλη δὲν καταβάλλουσι συνδρομήν.

Μέλος, τὸ ὁποῖον δὲν κατέβαλε τὴν ἐτήσιον συνδρομήν του ἢ καὶ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τοὺς κανονισμοὺς τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, πρῶτον προειδοποιεῖται γραπτῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς διόρθωσιν. Ἐὰν ἐπιμείνῃ ἀδιόρθωτον διαγράφεται ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν μελῶν ἀποφάσει τῶν 2/3 τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἔφεσις ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ διαγραφὴν μέλους μπορεῖ νὰ γίνῃ πρὸς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία ἀποφαίνεται τελειωτικῶς.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ρθρον 7ον

Τὸ Κίνημα διοικεῖται ὑπὸ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ γίνεται ἀνὰ τριετίαν καὶ διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας κατὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία συγκαλεῖται συμφώνως τοῦ 16ου ἄρθρου τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.Οἱ τρεῖς πρῶτοι ἐπιλαχόντες θεωροῦνται ὡς ἀναπληρωματικὰ μέλη πρὸς ἀντικατάστασιν τυχὸν παραιτηθέντων ἤ ἐκλειπόντων ἤ δι’οἱονδήποτε λόγον κωλυομένων μελῶν.

Δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι ἔχουσι μόνον τὰ τακτικὰ μέλη τοῦ Κινήματος, τὰ ὁποῖα εἶναι ταμειακῶς ἐν τάξει. 

ρθρον 8ον

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴν των τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καταρτίζονται εἰς σῶμα διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας ὡς ἑξῆς: Πρόεδρος, Ἀντιπρόεδρος, Γενικὸς Γραμματεύς, Ταμίας καὶ Σύμβουλοι (μέλη).

ρθρον 9ον

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τακτικῶς μὲν συνεδριάζει μίαν φορὰν τὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ καλούμενον ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἤ κατόπιν αἰτήσεως τριῶν ἐκ τῶν μελῶν του.

ρθρον 10ον

Διὰ νὰ ὑπάρχῃ ἀπαρτία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρέπει νὰ εἶναι παρόντα πέντε τοὐλάχιστον μέλη του. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας, ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου ὑπερισχύει. Αἱ ἀποφάσεις του καταχωροῦνται εἰς εἰδικὸν βιβλίον, τὸ ὁποῖον ἔχει ὁ Γραμματεύς καὶ ὑπογράφονται ὑπὁ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ρθρον 11ον

Πρὸς καλυτέραν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος καὶ γενικώτερον τῶν σκοπῶν τοῦ Κινήματος, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζει ὑπευθύνους κατὰ ἐπαρχία, πόλεις καὶ χωρία. Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν πόλεων καὶ χωρίων («σύνδεσμοι») ὑπάγονται εἰς τὸν ἀντίστοιχον ὑπεύθυνον τῆς ἐπαρχίας των, ὁ ὁποῖος λογοδοτεῖ ἀπευθείας εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἡ θητεία τῶν ὡς ἄνω ὑπευθύνων καὶ «συνδέσμων» εἶναι δι’ ἕν ἔτος. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ὅμως κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ νὰ ἐπαναδιορίζῃ τὰ αὐτὰ πρόσωπα διὰ πλείονα ἔτη.

ρθρον 12ον

Καθήκοντα Προέδρου καὶ Ἀντιπροέδρου

Ὁ Πρόεδρος:

α. Ἀντιπροσωπεύει τὸ Κίνημα ἀπέναντι τῶν δικαστηρίων καὶ πάσης ἄλλης ἀρχῆς, ὅπως καὶ ἀπέναντι παντὸς νομικοῦ ἤ φυσικοῦ προσώπου. Κωλυομένου τοῦ Προέδρου ἀντιπροσωπεύει τοῦτο ὁ Ἀντιπρόεδρος. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μπορεῖ νὰ ἀναθέσῃ κατὰ τὴν κρίσιν του εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις τὴν ἐκπροσώπησιν καὶ εἰς ἄλλο μέλος τοῦ Κινήματος.

β. Συγκαλεῖ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ διευθύνει τὰς ἐν γένει ἐργασίας αὐτοῦ.

γ. Συγκαλεῖ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετ’ ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ προεδρεύει αὐτῆς.

δ. Ὑπογράφει τὰ παντὸς εἴδους ἔγγραφα καὶ ἐντέλλεται τὴν πληρωμὴν πάσης δαπάνης, ἀποφασισθείσης ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ε. Μεριμνᾷ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐὰν δὲν ὡρίσθη ἄλλως ὑπ’ αὐτῶν.

Ὁ Ἀντιπρόεδρος ἀντικαθιστᾶ τὸν Πρόεδρον ὅταν κωλύεται εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς τὸν Ἀντιπρόεδρον δύνανται νὰ ἀνατίθεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἄλλα εἰδικώτερα καθήκοντα. 

ρθρον 13ον

Καθήκοντα Γενικοῦ Γραμματέως

Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς:

α. Συνυπογράφει μετὰ τοῦ Προέδρου πᾶν ἔγγραφον καὶ ἔνταλμα.

β. Συντάσσει τὰ πρακτικὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

γ. Φυλάττει τὴν σφραγίδα καὶ τὰ βιβλία τοῦ Κινήματος καὶ τηρεὶ τὸ μητρῷον τῶν μελῶν.

δ. Διεξάγει ἐν γένει τὰς ὑπηρεσίας τοῦ Γραφείου.

ε. Ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ προσλαμβάνηται ἔμμισθος βοηθὸς τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως.

ζ. Τὸν Γενικὸν Γραμματέα ἀπόντα ἤ κωλυόμενον ἀναπληροῖ εἶς ἐκ τῶν Συμβούλων, τὸν ὁποῖον ὁρίζει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

ρθρον 14ον

Καθήκοντα Ταμίου

Ὁ Ταμίας:

α. Εἰσπράττει τὰς συνδρομὰς τῶν μελῶν καὶ ἄλλων εἰσφορῶν, ἐκδίδων τὰς σχετικὰς ἀποδείξεις.

β. Ἐκτελεῖ πᾶσαν πληρωμὴν μετὰ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως.

γ. Τηρεῖ τὰ ἀπαιτούμενα βιβλία περὶ τῆς διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τοῦ Κινήματος.

δ. Φροντίζει νὰ καταθέτῃ εἰς εἰδικὸν λογαριασμὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κινήματος καὶ εἰς Τράπεζαν, τὴν ὁποίαν ὁρίζει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, πᾶν εἰσπραττόμενον ποσόν, μεγαλύτερον τῶν ΕΥΡΩ 100 (ἑκατὸν εὐρὼ Κύπρου). Τὰ χρήματα ταῦτα (καταθέσεις) δύναται ὁ Ταμίας νὰ τὰ ἀποσύρῃ (ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ), μόνον δι’ ἐγγράφου ἐξουσιοδοτήσεως ὑπογεγραμμένης ὐπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Κινήματος, οἱ ὁποῖοι προηγουμένως ὀφείλουσι νὰ ἐξασφαλίσωσι τὴν ἔγκρισιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ε. Καταρτίζει τὸν προϋπολογισμὸν καὶ ἀπολογισμὸν ἐσόδων καὶ ἐξόδων, καθὼς καὶ τὸν ἰσολογισμὸν δι’ ἕκαστον ἔτος. Ὁ ἀπολογισμὸς, προϋπολογισμὸς καὶ ἰσολογισμὸς ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβολίου καὶ ὑποβάλλονται εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν πρὸς ἔκγρισιν.

ζ. Τὸν Ταμίαν ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ εἶς ἐκ τῶν Συμβούλων, τὸν ὁποῖον ὁρίζει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

η. Ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νὰ προσλαμβάνηται ἔμμισθος βοηθὸς τοῦ Ταμίου.

ρθρον 15ον

Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ

Μετὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται καὶ τριμελὴς Ἐπιτροπὴ, ἡ ὁποία ὑποβάλλει ἔκθεσιν περὶ τῆς χρηματικῆς διαχειρίσεως τῆς περιόδου, ἡ ὁποία ἔχει λήξει καὶ ἀναφέρεται εἰς πάντα τὰ πραγματοποιηθέντα ἔσοδα καὶ τὰς πηγὰς αὐτῶν, ὡς καὶ τὰς γενομένας δαπάνας. 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 

ρθρον 16ον

α. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον τοῦ Κινήματος καὶ ἀποτελεῖται ὑπὸ τῶν τακτικῶν αὐτοῦ μελῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι ταμειακῶς ἐν τάξει.

β. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Κινήματος συγκαλεῖται ἅπαξ τοῦ ἔτους ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μετὰ τὴν λῆξιν τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

γ. Σύγκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως γίνται ἐκτάκτως ὑπὸ τοῦ Προέδρου κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅταν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον. Ἐπίσης, ὅταν ζητηθῇ ὑπὸ τοῦ ¼ τῶν τακτικῶν μελῶν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τὰ ὁποῖα εἶναι ταμειακῶς ἐν τάξει.

δ. Τὰ τακτικὰ μέλη τοῦ Κινήματος καλοῦνται εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν 15 ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, εἴτε ἐγγράφως, εἴτε διὰ τριῶν ἡμερησίων ἐφημερίδων.

ρθρον 17ον

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ἐάν εἶναι παρόντες τὸ ἓν τέταρτον (1/4) τῶν τακτικῶν μελῶν της, ἅτινα ταμειακῶς εἶναι ἐν τάξει. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει κατὰ πλειοψηφία τῶν παρόντων μελῶν. Ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἀπαρτία εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, γίνεται νέα μετὰ ἀπὸ 15 ἡμέρας, ὁπόταν ὅσα μέλη παρευρεθῶσι ἀποτελοῦσιν ἀπαρτίαν.

ρθρον 18ον

α. Κατά τὴν τακτικὴν συνέλευσιν γίνεται ἀπολογισμὸς ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν πεπραγμένων τῆς ληξάσης περιόδου, γίνεται ἐνημέρωσις περὶ τῆς ταμειακῆς καταστάσεως καὶ ἀναγινώσκεται ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

β. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐγκρίνει τὸν προϋπολογισμόν, ἀπολογισμὸν καὶ ἰσολογισμὸν ἑκάστου οἰκονομικοῦ ἔτους.

γ. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις, ἀφοῦ ὑποβληθῶσιν ὑποψηφιότητες ἑπτὰ ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως, ἐκλέγει ἀνὰ τριετίαν διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, συμφώνως τοῦ 7ου ἄρθρου. Ἐπίσης ἐκλέγει καὶ τὴν Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπὴν, συμφώνως τοῦ 15ου ἄρθρου.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρον 19ον

Σφραγὶς

Τὸ Κίνημα κέκτηται κυκλικὴν σφραγῖδα, φέρουσαν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖται εἰς τὸ μέσον φέροντος Σταυρὸν, μετὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν κεφαλαίοις, καὶ κύκλῳ τὰς λέξεις «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΧΟΚ 1997».

ρθρον 20ον

Τροποποίησις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἐκτὸς τοῦ 2ου Ἄρθρου, τοῦ ἀναφερομένου εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ Κινήματος, οἵτινες παραμένωσιν ἀμετάβλητοι, δύναται νὰ γίνῃ κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῇ ἐγγράφῳ αἰτήσει 50 τακτικῶν μελῶν τοῦ Κινήματος ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, ἥτις συγκαλεῖται εἰδικῶς πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν, καὶ τὴν ὁποίαν ἀποτελοῦσι τὸ ἥμισυ καὶ πλέον τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ. Ἀποφασίζεται δὲ διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν τετάρτων (3/4) τῶν παρόντων μελῶν.

ρθρον 21ον

Πόροι τοῦ κινήματος

α. Ἐκ τῆς ἐγγραφῆς μελῶν, καθὼς καὶ τῶν τακτικῶν εἰσφορῶν αὐτῶν.

β. Ἐξ oἱωνδήποτε εἰσφορῶν πρὸς τὸ Κίνημα, κληρονομίας, κληροδοσίας καὶ ἡ ἐκ ταῶν διαφόρων περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Κινήματος καὶ προσόδων καὶ ἐξ ἐκδόσεως βιβλίων, φυλλαδίων, ἡμερολογίων κλπ. Διὰ τὴν χαριστικὴν ἀπόκτησιν ἀκινήτου περιουσίας ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκρισις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἔγκρισις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χρειάζεται καὶ διὰ τὰς εἰσφορὰς τρίτων καὶ κληρονομίας καὶ κληροδοσίας.

γ. Ἡ ἐκμετάλλευσις τῆς περιουσίας τοῦ Κινήματος δὲν δύναται κατ’ οὐδεμίαν περίπτωσιν νὰ συνεπάγηται τὴν ἀνάμιξιν αὐτοῦ εἰς κερδοσκοπικὴν ἐπιχείρισιν.

ρθρον 22ον

Διάλυσις τοῦ Κινήματος

Ἡ διάλυσις τοῦ Κινήματος ἀποφασίζεται διὰ πλειοψηφίας τῶν 4/5 τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ. Διαλυομένου τοῦ Κινήματος ἡ περιουσία αὐτοῦ διατίθεται ὡς ἤθελε ἀποφασίσει ἡ ὡς ἄνω Γενικὴ Συνέλευσις εἰς σκοποὺς συνᾴδοντας πρὸς τοὺς σκοποὺς τοῦ Κινήματος, συμφώνως τοῦ 2ου ἄρθρου τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἡ περιουσία τοῦ Κινήματος δύναται νὰ περιέλθῃ εἰς τὴν κατοχὴν τῶν μελῶν του μετὰ τὴν διάλυσίν του.

ρθρον 23ον

Θέματα μὴ προβλεπόμενα ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ρυθμίζονται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὸ παρὸν Καταστατικὸν συνετάχθη ἐν Λευκωσία, ἀνεγνώσθη κατὰ τὴν ἱδρυτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Κινήματος τῇ 30ῇ Ὀκτωβρίου 1997, ἐνεκρίθη ὑπ’ αὐτῆς καὶ ὑπεγράφη κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν αὐτοῦ.