ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Εἰς τὸὄνομα τῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος ἱδρύεται σωματεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΧΟΚ) «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» με ἕδραν τὴν Λευκωσίαν.

Σκοπὸς τοῦ Κινήματος εἶναι:

α. Συμβολὴ εἰς τὴν μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν τοῦ λαοῦ μας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ Παράδοσιν.

β. Ἀντιαιρετικὸς ἀγών.

γ. Ἐξάσκησις τῆς φιλανθρωπίας.

δ. Καταρτισμὸς τῶν μελῶν τοῦ Κινήματος εἰς τὴν «ἐν Χριστῷ» ζωήν.

Ὁ σκοπὸς τοῦ Κινήματος ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει καὶ οὐδενὶ τρόπῳ δύναται νὰ μεταβληθῇ ἢ τροποποιηθῇ ἢ, οὔτε δι’ ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, οὔτε δι’ ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Τὸ Κίνημα κέκτηται κυκλικὴν σφραγῖδα, φέρουσαν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖται εἰς τὸ μέσον φέροντος Σταυρὸν, μετὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν κεφαλαίοις, καὶ κύκλῳ τὰς λέξεις «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΧΟΚ 1997».